Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy Mgr. Luboš Just vyhlásil dne 18. září 2023 volby do školské rady. Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 5. 10.  2023 od 7:00 do 14:30 ve vestibulu školy. Pro pedagogické pracovníky volby proběhnou ve sborovnách ve škole.

Organizací voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

 1. Mgr. et Mgr. Veronika Majkútová (předseda)
 2. Ing. Mgr. Václav Smékal
 3. Mgr. Jana Hrabcová

V souvislosti s volbami do Školské rady jsou jmenováni členové volební komise:

Pro SŠ a PŠ

 1. Ing. Mgr. Václav Smékal
 2. Ing. Halina Pavlíčková
 3. Ing. Hana Sobková

Pro ZŠ a ZŠS

 1. Mgr. Jana Lojšková
 2. Mgr. Jana Šuterová
 3. Mgr. Iveta Bartošová

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží voliči z řad zákonných zástupců žáků školy a zletilí žáci před volbou od třídních učitelů, nebo v místě konání volby ve vestibulu školy nebo na sekretariátu. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit.

Volební lístky pro pedagogické pracovníky školy budou rozeslány přes vnitřní komunikační systém, nebo budou k dispozici v místě konání voleb.

Výsledky voleb budou zveřejněny 9. 10. 2023 v budově školy a na webových stránkách školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je šestičlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do pátku 29. 9. 2023

V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, kdo z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

V Havířově dne 29. 8. 2023

Mgr. Luboš Just

ředitel

Skip to content