Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Úvodní stránka
Rozvrhy hodin

kontaktní údaje

 

 

Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace

Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov

telefon: 596 809 111
e-mail: skolni@ssazs-havirov.cz
ID dat. schránky: cixfc5y
elektronická podatelna: SSRAS@po-msk.cz
č. účtu: 3723263/0300
IČ: 13644297
DIČ: CZ
13644297

 

Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

logoi msk

Základním účelem činnosti naší školy je uskutečňovat komplexní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování

 • základního vzdělání a základů vzdělání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zájmového vzdělávání ve školní družině,
 • zabezpečení stravování dětí, žáků a studentů a zabezpečení stravování vlastním zaměstnancům organizace v zařízení školního stravování.

Silné stránky školy

 • kvalitní sbor speciálních pedagogů,
 • snížený počet žáků ve třídách,
 • individuální vzdělávací plány,
 • uplatňování podpůrných opatření,
 • bezbariérové prostředí,
 • speciální učebny a odborné učebny pro žáky dle speciálních vzdělávacích potřeb.

Při vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami je kladen důraz na

 • uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáků,
 • využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání,
 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky,
 • při hodnocení výsledků vzdělávání je brán ohled na druh, stupeň a míru postižení,
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a s odborníky z jiných resortů při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů,
 • spolupráce s ostatními školami, které vzdělávají žáky se stejným druhem postižení,
 • uplatňování alternativní formy komunikace,
 • asistenti pedagoga ve třídách.

důležitá sdělení

PF 2024

PF 2024

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v novém roce Vám přeje Mgr. Luboš Just, ředitel školy.

číst více

JEDNODENNÍ VÝSTRAŽNÁ STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci a rodiče, vzhledem k tomu, že do celostátní stávky se na naší škole zapojí všichni nepedagogičtí a také všichni pedagogičtí zaměstnanci, bude škola v pondělí 27. listopadu kompletně uzavřena, nebude probíhat výuka, v provozu nebude školní...

číst více

Poděkování – Krajská sbírka

Vážený pane magistře,  dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, dětem i rodičům dětí za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Velice si vážíme...

číst více
Skip to content