Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Střední škola
Rozvrhy hodinHarmonogram školního roku SŠ

Zaměření střední školy

SŠaZŠ Havířov zabezpečuje ve svém areálu komplexní výuku, tj. teoretickou výuku i odborný výcvik, a to v rámci následujících oborů vzdělání:

Tříleté obory vzdělání
Pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo praktické a na základní škole v nižším než 9. ročníku a mají doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Praktická škola
Studují zdravotně postižení žáci, kteří dosáhli základního vzdělání na základní škole speciální nebo základní škole praktické. Podmínkou studia je doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Podmínky přijetí na SŠ

Naše škola je zařazená mezi speciální střední školy. Do speciálního vzdělávání je zařazen žák se souhlasem zákonného zástupce žáka nebo zletilý žák, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna), jehož součástí je navržení míry podpůrných opatření. K přijetí žáka ke studiu do tříletých oborů vzdělání a praktické školy musí ze strany školského poradenského zařízení jasně vyplynout, že rozsah speciálních vzdělávacích potřeb je důvodem zařazení žáka se zdravotním postižením do režimu speciálního vzdělávání.

Tříleté obory vzdělání

délka studia: 3 roky
forma studia: denní
ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

5

Strojírenské práce - automontážní práce

23-51-E/01

5

Tesařské práce

36-64-E/01

5

Zednické práce

36-67-E/01

5

Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce

65-51-E/01

5

Prodavačské práce

66-51-E/01

5

Zahradnické práce

41-52-E/01

5

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

75-41-E/01

Praktická škola

délka studia: 2 roky, 1 rok
forma studia: denní
ukončení studia: závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce

5

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

5

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

Pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/2025

 

Naše střední škola je zařazena mezi speciální školy podle § 16 odst. 9 školského zákona, a proto přijímáme žáky s ukončenou povinnou školní docházkou a doporučením příslušného školského poradenského zařízení, které Vám po dohodě zprostředkujeme.

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Václav Smékal, tel: +420596809120

 

Přihlášky ke vzdělávání do dvouletých a tříletých oborů vzdělání a praktické školy podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60 odst. 5 školského zákona).

Uchazeč k přihlášce připojí:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
  • zprávu školského poradenského zařízení,
  • zápisový lístek (možno doručit dodatečně).

 

Seznam přijatých uchazečů najdete v „DOKUMENTECH“.

Skip to content