Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Základní škola
Rozvrhy hodinHarmonogram školního roku ZŠ

Zaměření Základní školy

Naše škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a žákům poruchami autistického spektra (PAS).

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování

 • Základního vzdělání a základů vzdělání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zájmového vzdělávání ve školní družině,
 • zabezpečení stravování dětí, žáků a studentů a zabezpečení stravování vlastním zaměstnancům organizace v zařízení školního stravování.

Škola zajišťuje

 • Částečně bezbariérový přístup,
 • snížené počty žáků ve třídách,
 • individuální přístup k žákům,
 • zvýšený počet pedagogických pracovníků ve třídách,
 • poskytuje podmínky pro zájmové a volnočasové aktivity žáků, 
 • připravuje žáky pro praktický život,
 • spolupracuje s odbornou veřejností.

 Cíle školy

 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání,
 2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
 3. vést žáky k všestranné a účinné komunikaci,
 4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,
 5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,
 6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě,
 7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a vědomí odpovědnosti,
 8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,
 9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci,
 10. prevence sociálně patologických jevů, snižování absence.

 

Podmínky přijetí na zš

Naše škola je školou zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona a proto přijímáme žáky pouze s doporučením příslušného školského poradenského zařízení.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

NABÍZÍME ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 • ŠVP pro základní vzdělávání, Škola bez bariér, čj. SSZSHa/00396/2016 (pro žáky s lehkým mentálním postižením),
 • ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky  se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma  344/2010,
 • ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010.

 

Vzdělávací programy (RVP/ŠVP)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola bez bariér, čj.SSZSHa/00396/2016
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální – DÍL I Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky  se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj.ZŠ Ma344/2010
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální – DÍL II Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, Škola bez bariér; čj.ZŠMa344/2010
5

Základní škola

5

Základní škola speciální

třídy „S“

5

Základní škola speciální

třídy „SR“

5

Základní škola speciální

třídy „SA“

Skip to content