Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace
Školská rada
Rozvrhy hodin

Školská rada SŠ a ZŠ, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 6 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Školská rady Střední školy a Základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Mgr. Luboš Just, ředitel školy

Složení školské rady na období 09/2023 až 09/2026

Za zřizovatele Moravskoslezský kraj

  • Ing. Ivo Tarkowski
  • Ing. Milan Černý

Za zákonné zástupce a zletilé žáky školy

  • Ing. Miroslava Jestřebecká
  • Kateřina Biolková

Za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Lada Pyszková
  • Mgr. Eva Svorníková (předseda školské rady)
    e-mail: svornikova@ssazs-havirov.cz

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Skip to content